Fagligt

Redskaber og ressourcer

Vi arbejder professionelt og målrettet med de unges psykologiske, sociale og faglige udfordringer. Vi har en høj grad af pædagogisk uddannet personale, og gennemfører løbende intern faglig fordybelse og opkvalificering af vores tilgang.

Undersøgelse af den unges motivationsfaktorer, ambivalens, og arbejdet med forandringsudsagn er altid en central del af de pædagogiske samtaler, der føres med den unge fra dag 1. Den unge får en kontaktpædagog, og handleplanens mål udmøntes i en udviklings- og behandlingsplan (UB-plan), som kontaktpædagog og ung følger op på hver 14. dag – her aftales små konkrete delmål, og hvordan de opnås. For at tilbyde de unge optimale trivsels- og udviklingsmuligheder har vi prioriteret at have højt kvalificerede stabsfunktioner tilknyttet, herunder egen misbrugsbehandler, egen psykolog og fælles visitation.

Vi er bevidste om alle valg mht. det fysiske miljø, lige fra placering af værelser, til hvornår vi handler dagligvarer og risikovurderingen af forskellige indretningsgenstande.

Station Nord arbejder sammen med Opholdssteder.dk som har et større netværk af specialtilbud, herunder andre opholdssteder, specialskole, én-til-én opholdssted til akutte og komplekse anbringelser, styrket efterværn og et §107-tilbud til voksne. Det giver os mulighed for at kunne lave tilpasninger i den enkelte borgers anbringelse uden at det fører til skift eller sammenbrud i anbringelsen.

Metoder

Vi er godkendt til fem pædagogiske metoder, der er udvalgt, så de passer til den målgruppe, vi gerne vil kunne dække:

KAT-kassen: en kognitivt baseret redskabskasse til samtaler, der gør det abstrakte, følelsesmæssige synligt og målbart. Herunder netværkskort, årshjul, ugeskema, udvidelse af det affektive ordforråd, og andet. Velegnet til unge, der har svært ved at se eller sætte ord på deres psykiske svingninger over tid.

Social færdighedstræning: forbedring af både verbale og nonverbale sociale færdigheder, der skal gøre den unge til en bedre og mere moden spiller i forskellige sociale arenaer. Der arbejdes med sidemandsoplæring, rollespil, rollemodeller, og feedback.

Motiverende samtale: Undersøgelse af den unges motivationsfaktorer og værdier: hvad taler for og imod en given adfærd? Ambivalens og arbejdet med forandringsudsagn er altid en central del af de pædagogiske samtaler, der føres med den unge fra dag 1.

Hash Afvænningsprogram (HAP): Et misbrugsbehandlingsprogram målrettet hashmisbrug, der passer rigtig godt sammen med den motiverende samtale som pædagogisk redskab. Vi har fastansatte psykologer, der varetager misbrugsbehandling til vores beboere efter behov.

Kognitiv terapi: Vi har fastansatte psykologer, der varetager kognitiv terapi til vores beboere efter behov.

Teoretisk fundament

Eksistentiel pædagogik

Den enkelte har altid et livsprojekt, der har til hensigt at beskytte sig selv og sine nærmeste, opfylde egne og nærtståendes behov og skabe sig de bedst mulige leveomstændigheder. Vi er alle ligeværdige i disse livsprojekter, voksne som unge, og behøver andres accept og respekt. Ovenstående brug af ydrestyring og kontrol vil derfor altid rette sig mod specifik adfærd og handling – aldrig mod personen. Personen derimod fortjener en ubetinget respekt og anerkendelse af sit tilværelsesprojekt.

Udviklingspsykologi og progressionstænkning

Teenageren skal stimuleres og udfordres alderssvarende i forhold til hvor langt han/hun er i sin socialisering og personlige udvikling. Selvkontrol (herunder impulshæmning og behovsudsættelse) skal komme udefra før disse kan udøves indefra (internalisering). For høje krav til indrestyring vil føre til manglende/fejlagtig udvikling af socialiseringen, til nederlagsoplevelser og mindreværdsfølelser, og evt. til emotioner som angst, utryghed, vrede, og social isolering.

Social indlæringsteori

Den enkelte socialiseres til et samfund med normer og regler. Socialiseringen er succesfuld, hvis den enkelte kan indgå i det omgivende samfund med en passende grad af tilpasning samtidig med at kunne være ”sig selv”. Socialisering foregår i samværet med andre.

Systemteori

Alle personer, fysiske rammer, og handlinger spiller en rolle for den enkeltes udvikling og forandring.

Socialkonstruktivisme

Tanker, følelser og kommunikationsformer kan skabe og forandre virkeligheden og handlemuligheder.

​Skriv direkte til os her​​

Forvent svar inden for to hverdage, hvor vi vender retur med det videre forløb samt aftale om et møde.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt afdelingen

Station Nord ApS

Gammelstrupvej 3 B, 8831 Løgstrup

Se rutevejledning

E-mail: Stationnord@opholdssteder.dk  

Telefon: 40 72 04 00

CVR: ​42951501

Kontakt afdelingslederen

Thomas Wichmann

E-mail:tw@stationnord.dk

Telefon: 29 22 15 34

Kontakt administrationen

E-mail: Helle@opholdssteder.dk
Telefon: 86 81 73 76